Support VICTORIA INSTITUTIOINS

You can support VICTORIA INSTITUTIONS by paying a small amount as a token of support.

For that, you can use this Razorpay linkVICTORIA INSTITUTIONSന് പിന്തുണ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ Razorpay ലിങ്ക് ക്ളിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തുക നൽകാവുന്നതാണ്.


Or else you can pay directly using this QRcode.

അതുമല്ലായെങ്കിൽ, ഈ QRcode ഉപയോഗിച്ചും തക നേരിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്.


Image